You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • A kosara még üres!

Tropicalfish Debrecen

Adatvédelmi és adatkezelési irányelv szabályzata /GDPR/

A Veréb és Kató Kft. adatvédelmi és adatkezelési irányelv szabályzata /GDPR/

Általános tudnivalók:

A Szabályzat:

Veréb és Kató Kft. (telephely: 4033 Debrecen, Budai Nagy Antal utca 93. székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 38., cégjegyzékszám: 09-09-005302) (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, az Európai Parlamenti Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésére tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. valamint a 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. A személyes adatok megadásával ön, mint vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az adatvédelmi irányelvekkel összhangban, a Veréb és Kató Kft összegyűjtse, tárolja, felhasználja, közzétegye, illetőleg más módon feldolgozza.

Adatok kezelés: az eljárástól függetlenül az adatokon bármilyen művelet vagy a műveletek végzése, de különösen azok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, zárolása, törlése, valamint az adatok felhasználásának megakadályozása, valamint a személy azonosítására alkalmas adatok rögzítése.

Adatkezelő: a Veréb és Kató Kft. (székhely: 4033 Debrecen, Budai Nagy Antal utca 93).

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik személyek, melyek az engedéllyel rögzített adatokat kezelhetik:

- Informatikai (Weblap) kezelés /Web Press Hungary Kft 1085 Budapest, József körút 69/

- Könyvelés (Számvitel) kezelés /Márku Mónika 4031 Debrecen, Kantár utca 10/

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges /kivételt képez a számviteli törvényben előírt őrzés/

Adatfeldolgozás: az adatok kezelési eljárások. 


Adatok kezelése, használata, módja, törlése


A Veréb és Kató Kft. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintett vásárló/fogyasztó önkéntesen bocsájt rendelkezésünkre. 

Értve ez alatt: név, lakcím (szállítási cím, munkahelyi cím, stb.), telefonszám, e-mail cím, születési idő. 

A Veréb és Kató Kft. a hatályos törvényeknek megfelelően, csak addig tárolja a vásárló/szolgáltatást igénybe vevő, személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása miatt indokolt, illetve ameddig a vásárló /szolgáltatást igénybe vevő az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja, kivételt képez a számviteli törvényben meghatározottak. 

Vásárlói adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési idő) a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek, informatikai hozzáférés esetén és a számviteli törvénynek megfelelően a könyvelési adatokra vonatkozóan. A szállító vállalatok, informatikus és könyvelő, mint harmadik személy esetében a  szerződésben nyilatkoztak az adatok bizalmas kezeléséről. A szállító cégekkel, valamint a vásárlóval /szolgáltatást igénybe vevővel kötött szerződéseket a Veréb és Kató Kft./ elektronikus nyilvántartásában iktatja és archiválja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés lehetőségét. A Veréb és Kató Kft. az adatok kezelése során a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el.

A Veréb és Kató Kft. a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, vagy teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. A vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő bármikor kérhet felvilágosítást a Veréb és Kató Kft. által kezelt adatairól, kérheti azok módosítását, kérheti azok továbbítását egy másik adatkezelőnek, továbbá kérheti azok Veréb és Kató Kft. adatbázisából való törlését - kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelezi Társaságunkat - az alábbi elérhetőségeken: postai úton a 4024 Debrecen, Piac utca 38. címen, valamint a katoa@t-online.hu  email címen lehet.

Kifejezett hozzájárulásával a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő beleegyezett abba, hogy adatai a Veréb és Kató Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat a Veréb és Kató Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. 

A vásárló szolgáltatást igénybe vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Veréb és Kató Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, valamint hogy adatait saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja.

Az adatszolgáltatás önkéntes, a vásárló /szolgáltatást igénylő/ a Veréb és Kató Kft. által kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül díjmentesen visszavonja postai úton a 4024 Debrecen, Piac utca 38, de kivételt képez a számviteli törvényben előírt adatok őrzése.

Az adatok kezelésre az internetes felületen a www.tropicalfish.hu oldalon a vásárlás folyamán a vásárló/ szolgáltatást igénybevevő/ a „Privacy” elfogadásával hozzájárul.  

Az személyes adatok megadása kizárólag a vásárlás/ szolgáltatás/ szállítás, számlázás érdekében rögzítjük és tároljuk.

 A Veréb és Kató Kft. a felhasználó/vásárló/fogyasztó önkéntesen megadott személyes adatait a fent leírt célok szerint  nem használja fel. 

A felhasználó/vásárló megadott személyes adatait addig használjuk, míg ennek törlését írásban nem kéri, kivételt képez a számviteli törvényben előírtak. A törlésről írásban értesítjük az adatközlőt. Jogi vissza élés gyanújával az adatok a jogi eljárás le zártával kerülnek törlésre.


Az Adatvédelmi kezelése /GDPR/


A Veréb és Kató Kft nyilatkozza, hogy az Európai Uniós rendeletnek /GDPR/ megfelel és az online felületünkön a www.tropicalfish.hu  tájékoztató formában feltüntetjük és ezeket rendelkezésre bocsájtjuk.  A vásárlás- szolgáltatás kizárólag a tájékoztató elfogadása után lehetséges. A weblapot bármilyen külső támadás éri, akkor az illetékes hatóságnál /Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál/ az észleléstől számítva 70 órán belül bejelentjük, amit az informatikai munkatársunk naplóz és az érintetteket értesíti.


Cookie szabályzat


A Veréb és Kató Kft által üzemeltetett weblap „cookie-kat” használ a működése közben. Ezek  olyan file-k, amik a vásárló- szolgáltatást igénybe vevő számítógépén tárolódik, amihez az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása után automatikusan hozzájárul.

A cookie-k nem tartalmaznak a vásárló-szolgáltatást igénylő személyes adatait, ezeket lehet engedélyezni és tiltani is, amit a böngészőkben módosítani is lehet.

A weblapunkon használt cookie-k az online felület működéséhez szükségesek.

Külső webes szolgáltatások

A www.tropicalfish.hu  különböző domain-t tartalmaz /pl. közösségi portál, fórum, stb/, amik adatvédelmi szabályzata eltérő módon rendelkezhet a személyes adatokról. A legtöbb  


Cookie-k listája:

tropicalfish.hu - _atuvc, currency,default,language

disqus.com - disqus_unique, _utmz, _utma, G_ENALED_IDPS

A fentieken kívül a következő tropicalfish.hu sütiket is használhatjuk:


COOKIE NÉV COOKIE Leírás

CURRENCY A kívánt devizanem.

PHPSESSID PHP session azonosítója.

LANGUAGE Az oldal aktuális nyelve.


Adatkezelés módosítása

A Veréb és Kató Kft az Adatkezelési Szabályzatot az egyszeri elfogadás után egyoldalúan módosíthatja, melyről az adott felet írásban értesítjük.

Jogorvoslat


A vásárló/fogyasztó jogorvoslattal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bírósághoz fordulhat, vagy bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530. Bp. Pf.: 5.)


Veréb és Kató Kft.

Debrecen, 2018.05.23.